+421 949 545 308

Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Martin Hlinka, Šípová 91/24, 94901 Nitra, IČO: 52375366, DIČ: 1072702169, firma nie je plátcom DPH (ďalej ako „predávajúci“). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Z. z.).

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou služieb kupujúci súhlasí s tým, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v jeho rukách a autor za nich nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiále môže nájsť kupujúci informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru na túto tematiku.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9, 949 01 Nitra
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
fax č.: 037/ 7720 024

 

1.2 Všeobecne

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty, či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

 

2. Objednávka a dodanie

2.1 Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých služieb poskytuje predávajúci na svojich webových stránkach. Bližšie informácie môže kupujúci získať na adrese: info@anglictina7dnizdarma.sk

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

2.2 Dodanie služieb

Dodanie služieb prebieha po úspešnom zaplatení kúpnej ceny. Zaplatením sa rozumie pripísanie kúpnej ceny na účet predávajúceho.
Služby majú elektronickú povahu a prístup k nim prebieha cez zabezpečenú internetovú platformu (ďalej len „členskú sekciu“).
Predávajúci zašle prihlasovacie údaje do chránenej členskej sekcie na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
Kupujúci je povinný údaje prevziať (je povinný si skontrolovať aj priečinok „Spam“ v jeho emailovom klientovi) a bezodkladne skontrolovať ich správnosť a funkcionalitu svojím prvým prihlásením sa do členskej sekcie. Po úspešnom prihlásení si môže kupujúci pôvodné prihlasovacie údaje zmeniť v nastaveniach svojho profilu.

V prípade, ak kupujúcemu neboli prihlasovacie údaje doručené, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho prostredníctvom emailovej adresy info@anglictina7dnizdarma.sk.

 

3. Forma platby

Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Ceny produktov sú uvádzané vrátane DPH.

Platba jednorazovo znamená, že kupujúci zaplatí kompletnú cenu služby ihneď po odoslaní objednávkového formulára.

3.1 Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadáva kupujúci pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti platieb pomocou platobnej brány Gopay:

 1. Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
 2. Okamžitým prevodom
 3. Google Pay
 4. Bankovým prevodom

Ďalšie možnosti platby:

 1. Pomocou služby Paypal

3.2 Nákup služieb formou mesačných splátok:

Platobné metódy pri nákupe na splátky sú napojené na platobnú bránu spoločnosti PayPal Inc. (ďalej len ako „PayPal“), ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a prevodov medzi účtami PayPal. Údaje platobných kariet zadáva kupujúci pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti PayPal a predávajúci, ako obchodník, k nim nemá prístup.

Kupujúci berie na vedomie, že pre úspešné spracovanie prvej a každej nasledujúcej splátky, je nevyhnutné, aby si vytvoril účet u spoločnosti PayPal.

Prvá mesačná splátka ceny našich služieb bude zrealizovaná platobnou kartou alebo prevodom z PayPal účtu kupujúceho okamžite po potvrdení objednávky a uhradená prostredníctvom zabezpečených platobných metód spoločnosti PayPal.

Pri niektorých službách predávajúci ponúka možnosť platiť formou viacerých mesačných splátok, pričom každá nasledovná mesačná splátka (podľa počtu splátok zvolených kupujúcim pri objednávke služieb) bude automaticky strhnutá z PayPal účtu alebo z účtu zadanej platobnej karty kupujúceho vždy v mesačných intervaloch, a to:

 • druhá mesačná splátka na 30. deň od uhradenia prvej splátky
 • tretia mesačná splátka na 60. deň od uhradenia prvej splátky
 • štvrtá mesačná splátka na 90. deň od uhradenia prvej splátky
 • piata mesačná splátka na 120. deň od uhradenia prvej splátky
 • šiesta mesačná splátka na 150. deň od uhradenia prvej splátky
 • siedma mesačná splátka na 180. deň od uhradenia prvej splátky
 • ôsma mesačná splátka na 210. deň od uhradenia prvej splátky
 • deviata mesačná splátka na 240. deň od uhradenia prvej splátky
 • desiata mesačná splátka na 270. deň od uhradenia prvej splátky

Hodnota každej splátky je fixne stanovená pre každú službu a každý spôsob platby a jej výška sa nebude meniť.

Žiadne navýšenie ceny o úroky alebo poplatky kupujúci neplatí, uhrádza iba čistú hodnotu služby.

Ak chce kupujúci do služieb predávajúceho investovať formou mesačných splátkok a niečo mu nie je jasné, môže s ním komunikovať prostredníctvom emailu na info@anglictina7dnizdarma.sk alebo telefonicky na +421 949 545 308.

 

4. Záručné podmienky a reklamácie

Na online služby zakúpené prostredníctvom internetového obchodu anglictina7dnizdarma.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Pri online službách sa záruka vzťahuje výlučne na technickú funkčnosť prístupových hesiel resp. správne technické sprístupnenie objednaných služieb.

Predávajúci navyše pri online službách poskytuje záruku vrátenia peňazí pre prípad odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho (viac v bode 5.).

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy info@anglictina7dnizdarma.sk. Reklamácia musí obsahovať:

 • konkrétny popis reklamovanej vady
 • presný popis krokov, ktoré kupujúci vykonal, keď vadu objavil
 • číslo bankového účtu v tvare IBAN, kam bude odoslaná čiastka v prípade uznania reklamácie, alebo emailová adresa PayPal účtu v prípade, ak kupujúci uhradil cenu prostredníctvom PayPal

Emailová správa s reklamáciou musí byť odoslaná z emailovej adresy, pod ktorou kupujúci službu pôvodne objednal. Predávajúci bude informovať kupujúceho o priebehu spracovania reklamácie prostredníctvom emailovej adresy kupujúceho.

Ak bude reklamácia odôvodnená, predávajúci oznámi výsledok reklamácie kupujúcemu formou emailu a vráti kupujúcemu kúpnu cenu reklamovanej on-line služby alebo služby (prípadne jej časť) do 14 dní od potvrdenia platnosti reklamácie.

 

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Odstúpenie od zmluvy a 100% záruka vrátenia peňazí

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy k službe Online kurz AngličtinaRýchlo, môže tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobí v rámci stanovenej lehoty 44 dní od zakúpenia služieb, tak mu predávajúci vráti 100% dovtedy zaplatenej sumy za službu, od ktorej sa rozhodol odstúpiť.

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy k balíku služieb AngličtinaRýchlo Coaching + Systém Efektívneho Učenia + TiME – Time Management Efektívne Video, môže tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobí v rámci stanovenej lehoty 40 dní od zakúpenia služieb, tak mu predávajúci vráti 100% dovtedy zaplatenej sumy za službu, od ktorej sa rozhodol odstúpiť.

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy k službe Online kurz TiME – Time Management Efektívne, môže tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobí v rámci stanovenej lehoty 40 dní od zakúpenia služieb, tak mu predávajúci vráti 100% dovtedy zaplatenej sumy za službu, od ktorej sa rozhodol odstúpiť.

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy k službe Systém Efektívneho Učenia, môže tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobí v rámci stanovenej lehoty 40 dní od zakúpenia služieb, tak mu predávajúci vráti 100% dovtedy zaplatenej sumy za službu, od ktorej sa rozhodol odstúpiť.

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy k službe Systém Strategického Premýšľania, môže tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobí v rámci stanovenej lehoty 40 dní od zakúpenia služieb, tak mu predávajúci vráti 100% dovtedy zaplatenej sumy za službu, od ktorej sa rozhodol odstúpiť.

Žiadosť o vrátenie peňazí musí byť urobená jedine prostredníctvom uvedených formulárov.
Žiadosť nesmie byť vykonaná e-mailom, na Facebooku, ani prostredníctvom komentára na stránkach predávajúceho, či v členskej sekcii kurzov. Na takéto žiadosti nebude predávajúci prihliadať.

Po schválení žiadosti kupujúceho o vrátenie peňazí predávajúci peniaze odošle bankovým prevodom na bankový účet kupujúceho uvedený vo formulári do 14 dní odo dňa, keď o využitie tejto možnosti kupujúci požiadal a dodal všetky požadované údaje.

V prípade platby za služby prostredníctvom platobného systému spoločnosti PayPal, predávajúci odošle vrátnú sumu naspäť na PayPal účet, z ktorého bola služba kupujúcim uhradená.

5.2. Odstúpenie od zmluvy a prístupy, podpora a poradenstvo

V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy k službám, bude mu zrušený prístup do členskej sekcie kurzu.
Rovnako kupujúci stratí možnosť využívať klientsku podporu, poradenstvo a coaching zo strany predávajúceho, ktoré sú súčasťou niektorých služieb.

5.3 Odstúpenie od zmluvy a záruka vrátenia peňazí pri kúpe formou mesačných splátok

Pri kúpe našich služieb formou mesačných splátok kupujúcemu platí 40-dňová garancia vrátenia 100% dovtedy zaplatenej sumy. Podmienkou pre uplatnenie garancie na 31. až 40. deň do od zaplatenia prvej splátky je včasné a riadne zaplatenie druhej mesačnej splátky. Druhá mesačná splátka je splatná na 30. deň od zaplatenia prvej splátky.

Je zodpovednosťou kupujúceho zabezpečiť, aby v 30. deň (deň splatnosti druhej splátky) mal dostatočný zostatok na PayPal účte alebo účte spojenom so zadanou platobnou kartou, aby údaje platobnej karty boli správne a aktuálne, aby nastavené platobné limity na účte kupujúceho boli v dostatočnej výške a transakcia druhej splátky mohla byť prostredníctvom spoločnosti PayPal úspešne zrealizovaná.

Rovnako je zodpovednosťou kupujúceho zabezpečiť, aby v prípade platby platobnou kartou bola platnosť zadanej platobnej karty dostatočná pre včasnú úhradu druhej a každej nasledujúcej mesačnej splátky.

V prípade, ak by kupujúci zistil, že z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť zabezpečiť včasnú úhradu ktorejkoľvek mesačnej splátky prostredníctvom platobných metód spoločnosti PayPal, je povinný predávajúceho bezodkladne kontaktovať emailom na: info@anglictina7dnizdarma.sk a predávajúci mu poskytne údaje pre realizáciu SEPA bankového prevodu na jeho bankový účet.

V prípade úhrady druhej mesačnej splátky formou SEPA bankového prevodu, je zodpovednosťou kupujúceho zabezpečiť, aby bola suma pripísaná v prospech bankového účtu predávajúceho najneskôr v deň splatnosti druhej mesačnej splátky.

Za zaplatenie druhej mesačnej splátky sa považuje úspešná a potvrdená platba prostredníctvom platobných metód spoločnosti PayPal alebo pripísanie sumy v prospech bankového účtu predávajúceho najneskôr v deň jej splatnosti – 30. deň od zaplatenia prvej mesačnej splátky.

V prípade nezaplatenia druhej mesačnej splátky včas (t.j. najneskôr v deň jej splatnosti), kupujúci stráca nárok na uplatnenie garancie vrátenia peňazí. Zároveň môže predávajúci kupujúcemu pozastaviť možnosť využívať jeho služby.

 

6. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 

7. Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov berie prevádzkovateľ webových stránok vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ robí všetko pre to, aby údaje zverené návštevníkom zabezpečil proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie je prevádzkovateľ schopný poskytnúť informácie o tom, aké údaje o návštevníkovi na jeho webe zaznamenáva. V prípade navštívenia webových stránok, prevádzkovateľ zaznamenáva štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú návštevníkovi jeho poskytovateľom internetového pripojenia, www stránku, z ktorej návštevník webstránku prevádzkovateľa navštívil, jednotlivé navštívené stránky webu prevádzkovateľa, dátum a dĺžku návštevy návštevníka. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenáva prevádzkovateľ len v prípade, že ich návštevník poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na webe predávajúceho, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.

Zozbierané obchodné údaje sú využívané na účely technickej správy webu, webovej analytiky, v rámci ankiet či pre marketingové účely vždy v primeranom rozsahu.

Osobné údaje návštevníka využíva prevádzkovateľ k tomu, aby návštevníka informoval o ponukách či službách, ktoré poskytuje, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci jeho obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak návštevník nemá záujem o informácie tohto typu, môže prevádzkovateľa kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môže návštevník urobiť pomocou tlačidla „odhlásiť sa“, ktoré nájde v pätičke každého emailu predávajúceho.

Pre uľahčenie orientácie a pohybu návštevníka na webových stránkach využíva prevádzkovateľ ukladanie súborov cookies v prehliadači návštevníka. Ak nie je návštevníkovi niečo jasné alebo má akúkoľvek otázku, môže kontaktovať prevádzkovateľa webu na emailovej adrese info@anglictina7dnizdarma.sk.

 

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 26.06.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

9. Informácie o alternatívnom riešení sporov (ARS)

8.1 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@anglictina7dnizdarma.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

9.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.